Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

508, 2019

Wijzigingen in juli 2019

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
De “Snelstartgids voor Preventiemedewerkers” van InPreventie is vernieuwd.
MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Een artikel uit het dagblad Trouw is geplaatst over de (slechte) werking van Huis voor Klokkenluiders.
407, 2019

Wijzigingen in juni 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wordt op 1 januari 2020 ingevoerd. Hier tref je al de belangrijkste maatregelen aan.

PHB 40-20-22 AOW
De gewijzigde AOW leeftijden met ingang van 2020 staan nu gepubliceerd. 

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Informatie over de maximale uurtarieven kinderopvang in 2019 en 2020.

306, 2019

Wijzigingen in mei 2019

MHB 10-10-25 Gedragscode
Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus van kracht.

MHB 20-30-5 Aanstelling – Uitgangspunten
Er is een artikel gepubliceerd over het plaatsen van elektronische handtekeningen bij arbeidsovereenkomsten. Handig als snelheid en afstand een rol spelen.

MHB 40-20-30 Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid
Een werkgever betaalde in het verleden steeds 100% van het loon tijdens zijn ziekte. Als de werknemer opnieuw ziek wordt, gaat de werkgever na een aantal maanden nog maar 70% van het loon aan de werknemer betalen. De werknemer vond dat hij er op mocht vertrouwen dat hij 100% van zijn loon uitbetaald zou krijgen en het hof is het met de werknemer eens.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
De maximale collectiviteitskorting voor zorgverzekeringen gaat omlaag van 10% naar 5%. Vraag je af of dit nog wel de moeite waard is.

MHB 40-30-6 Registratie werktijden
Bedrijven in de EU moeten de uren van hun werknemers precies bijhouden aldus het Europese Hof van Justitie. Het Ministerie van SZW moet nu met richtlijnen komen.

805, 2019

Wijzigingen in maart/april 2019

MHB 20-20-10 Selectieprocedure
In het financieel CV staat welke personeelssubsidies een sollicitant met zich meebrengt en welke voordelen dat voor de werkgever oplevert. Een sollicitant kan zijn financieel CV zelf online samenstellen. Check bij de sollicitant of hij hierover beschikt.

PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching
Van de overheidsregeling ‘Gratis ontwikkeladvies voor 45-plussers’ wordt actief gebruik gemaakt. Gedurende de eerste drie maanden van dit jaar is reeds 4 miljoen van de beschikbare 17 miljoen gebruikt. Wees er dus op tijd bij!

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De definitieve cijfers van de loonontwikkeling en prijsstijging in 2018 is nu bekend. De gemiddelde CAO loonschalen gingen 2,0% omhoog terwijl de consumentenprijsindex steeg met 1,7%. Per saldo dus een reële verbetering van 0,3%.

MHB 40-10-35 Jubileumuitkering
De voorwaarden voor het verstrekken van een belastingvrije uitkering bij een 25- en 40-jarig dienstjubileum worden toegelicht.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
Per 1 april zijn de onbelaste vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen weer verhoogd.

503, 2019

Wijzigingen in februari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij.

Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon.

Ook per 1 januari 2020 verhuist de vergoeding die de werkgever geeft aan de werknemer voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een verstrekking in de vrije ruimte naar de lijst vrijstellingen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Werkgevers die een werknemer ontslaan na twee jaar ziekte krijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoeding gecompenseerd. De uitvoeringsregeling is nu bekend geworden.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
In de voorbeeldregeling is een tekst opgenomen waaruit duidelijk blijkt dat de medewerker toegang moet verlenen aan de inspecteur SZW bij een thuiswerkplek-controle op de arbovoorzieningen.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag 2019 zijn toegevoegd. Tevens is er een mededeling geplaatst over de (hoge) kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie
Het Ministerie van SZ&W heeft aangekondigd dat de boetes bij het niet hebben van een RI&E en een Plan van Aanpak zullen worden verhoogd. De bedragen zijn in de regeling terug te vinden.

PHB 70-10-14 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding per uur is in 2019 verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 (voor jongeren t/m 21 jaar
€ 2,75). Het maximale maandbedrag is € 170,- en het maximale jaarbedrag is € 1.700,-.

1202, 2019

Wijzigingen in januari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen.
MHB 10-30-10 Organisatieschema 
Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn.
PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Dit ontwikkeladvies is wellicht een goede gelegenheid voor medewerkers om een spiegel voorgehouden te krijgen.
MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen 
Het CBS heeft de gemiddelde stijging van de CAO lonen over geheel 2018 gepubliceerd: + 2,1%. Ook de prijsstijging over 2018 is bekend: 1,7%. De conclusie luidt dat de gemiddelde werkelijke loonstijging dus 0,4% is. Over de gehele periode 2010 t/m 2018 is dit cijfer negatief: – 1,6%.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Op 31 december is meegedeeld dat het geboorteverlof voor 70% vergoed wordt door het UWV. Dat is niet juist. Het 5-daagse geboorteverlof komt geheel voor rekening van de werkgever. De tekst in de regeling is aangepast. Het adoptieverlof is uitgebreid van vier naar zes weken.
PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij Dienstreizen Binnenland zijn aangepast naar de fiscaal maximaal toegestane bedragen per 01-01-2019.
701, 2019

Wijzigingen in december 2018

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.
MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere organisaties mogelijk maakt om een lagere financiële transitievergoeding te betalen wordt verruimd. Dit geldt voor organisaties die in financieel slecht weer verkeren. De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.
MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan 
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.
PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie 
Nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.
MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen 
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.
MHB 40-10-15 Overwerkregeling 
Voor overwerk moet tenminste het wettelijk minimum (uur)loon worden betaald. Ook is compensatie in vrije tijd mogelijk, mits schriftelijk afgesproken.
MHB 40-20-22 AOW 
De AOW gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2019 omhoog van 66 jaar naar 66 jaar en vier maanden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de leeftijd verder omhoog naar 66 jaar en acht maanden.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het kraamverlof voor de partner dat maximaal 2 dagen duurde is per 1 januari 2019 vervangen door een geboorteverlof voor de partner, van maximaal 5 dagen. Het UWV vergoedt maximaal 70% en de werkgever  vult het salaris aan tot 100%.
MHB 70-10-40 Vrijwilligers 
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2019 opgetrokken van € 150,- per maand naar € 170,- en van € 1.500,- per kalenderjaar tot € 1.700,-.
312, 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020.

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is een nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.

PHB 40-20-22 AOW
Ook de AOW leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden Dit geldt ook voor de jaren 2022 en 2023.

2011, 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel?

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds weer op 1 april en 1 oktober.

MHB 60-10-5  Arbowet en arbo-organisatie
Publicatie onderzoek toepassing recente wijzigingen Arbowet (in opdracht Ministerie SZW).

510, 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt.

MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van 14 september j.l.

MHB 30-10-01 Functioneren – algemeen
Steeds meer organisaties schaffen het traditionele beoordelingssysteem af. Achmea zet het beoordelingssysteem voor haar 12.000 medewerkers in de ijskast ……………..

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe fiscale fietsregeling. De fiets wordt ter beschikking gesteld door de werkgever en de werknemer krijgt 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij zijn inkomen opgeteld, waarover hij belasting betaalt. In de praktijk betekent dit een eigen bijdrage van gemiddeld € 50,- per jaar.

MHB 60-10-07 Preventiemedewerker
Elke organisatie moet over een preventiemedewerker beschikken. Als het bedrijf maximaal 25 medewerker heeft mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Om die taken te vervullen heb je kennis nodig. Het TNO heeft een gidsje samengesteld waarin de preventiemedewerker de belangrijkste informatie vindt over zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze gids (de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers) is nu via de regeling te downloaden.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van € 1500,- naar € 1700,- per jaar (met een maximum van € 170,- per maand).

Load More Posts