Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

503, 2019

Wijzigingen in februari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen

De stand van zaken inzake de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) sinds de Tweede Kamerbehandeling op 5 februari 2019 staat hier samengevat op een rij.

Per 1 januari 2020 wordt de vrije ruimte in de Werkkostenregeling opgetrokken van 1,2 % naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon.

Ook per 1 januari 2020 verhuist de vergoeding die de werkgever geeft aan de werknemer voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van een verstrekking in de vrije ruimte naar de lijst vrijstellingen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Werkgevers die een werknemer ontslaan na twee jaar ziekte krijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 de transitievergoeding gecompenseerd. De uitvoeringsregeling is nu bekend geworden.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
In de voorbeeldregeling is een tekst opgenomen waaruit duidelijk blijkt dat de medewerker toegang moet verlenen aan de inspecteur SZW bij een thuiswerkplek-controle op de arbovoorzieningen.

PHB 50-20-20 Kinderopvang

De bedragen van de kinderopvangtoeslag 2019 zijn toegevoegd. Tevens is er een mededeling geplaatst over de (hoge) kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang

MHB 60-10-15 Risico inventarisatie en evaluatie
Het Ministerie van SZ&W heeft aangekondigd dat de boetes bij het niet hebben van een RI&E en een Plan van Aanpak zullen worden verhoogd. De bedragen zijn in de regeling terug te vinden.

PHB 70-10-14 Vrijwilligers
De vrijwilligersvergoeding per uur is in 2019 verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 (voor jongeren t/m 21 jaar
€ 2,75). Het maximale maandbedrag is € 170,- en het maximale jaarbedrag is € 1.700,-.

1202, 2019

Wijzigingen in januari 2019

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Eerste informatie over de verzuim-ontzorgregeling, die kleinere werkgevers ondersteunt bij hun reïntegratieverplichtingen.
MHB 10-30-10 Organisatieschema 
Enige aandacht wordt besteed aan wie een organisatie mag binden naar derden. De tekenbevoegdheid hoor je goed te regelen en intern moet dit helder zijn.
PHB 30-20-25 Voortgangsgesprekken / Coaching
Iedere werkende van 45 jaar of ouder kan in 2019 gratis advies krijgen van een loopbaanadviseur. Dit ontwikkeladvies is wellicht een goede gelegenheid voor medewerkers om een spiegel voorgehouden te krijgen.
MHB 40-05-02 Trends / Marktontwikkelingen 
Het CBS heeft de gemiddelde stijging van de CAO lonen over geheel 2018 gepubliceerd: + 2,1%. Ook de prijsstijging over 2018 is bekend: 1,7%. De conclusie luidt dat de gemiddelde werkelijke loonstijging dus 0,4% is. Over de gehele periode 2010 t/m 2018 is dit cijfer negatief: – 1,6%.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Op 31 december is meegedeeld dat het geboorteverlof voor 70% vergoed wordt door het UWV. Dat is niet juist. Het 5-daagse geboorteverlof komt geheel voor rekening van de werkgever. De tekst in de regeling is aangepast. Het adoptieverlof is uitgebreid van vier naar zes weken.
PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij Dienstreizen Binnenland zijn aangepast naar de fiscaal maximaal toegestane bedragen per 01-01-2019.
701, 2019

Wijzigingen in december 2018

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.
MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
De tijdelijke overbruggingsregeling die het voor kleinere organisaties mogelijk maakt om een lagere financiële transitievergoeding te betalen wordt verruimd. Dit geldt voor organisaties die in financieel slecht weer verkeren. De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.
MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan 
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.
PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie 
Nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.
MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen 
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.
MHB 40-10-15 Overwerkregeling 
Voor overwerk moet tenminste het wettelijk minimum (uur)loon worden betaald. Ook is compensatie in vrije tijd mogelijk, mits schriftelijk afgesproken.
MHB 40-20-22 AOW 
De AOW gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2019 omhoog van 66 jaar naar 66 jaar en vier maanden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de leeftijd verder omhoog naar 66 jaar en acht maanden.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Het kraamverlof voor de partner dat maximaal 2 dagen duurde is per 1 januari 2019 vervangen door een geboorteverlof voor de partner, van maximaal 5 dagen. Het UWV vergoedt maximaal 70% en de werkgever  vult het salaris aan tot 100%.
MHB 70-10-40 Vrijwilligers 
De maximale vrijwilligersvergoeding is per 1 januari 2019 opgetrokken van € 150,- per maand naar € 170,- en van € 1.500,- per kalenderjaar tot € 1.700,-.
312, 2018

Wijzigingen in november 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Aankondiging van invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Diverse knelpunten voor het aannemen en ontslaan van personeel worden weggenomen (volgens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De vermoedelijke datum van ingang is 1 januari 2020.

MHB 20-30-9 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
In artikel 10 van de arbeidsovereenkomst staat een beding opgenomen over nevenwerkzaamheden. De toelichting voor managers is aangepast. Er wordt nu ook verwezen naar het SER rapport “De vele kanten van banen combineren”, dat dit jaar is verschenen.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De Hoge Raad heeft bevestigd dat bij het einde van het dienstverband op of na de AOW gerechtigde leeftijd geen transitievergoeding hoeft te worden betaald.

MHB 20-50-50 Reorganisatie / Sociaal Plan
Wat zijn de (vergoedings)regels als de arbeidsplaats wijzigt? Het Hof te ‘s-Hertogenbosch heeft zich onlangs over deze kwestie uitgelaten.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Er is een nieuwe webpagina toegevoegd voor informatie over opleidingen en trainingen in Nederland.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO loonsverhoging t/m oktober 2018 voor alle CAO’s bedraagt 2,3%. In dezelfde periode stegen de prijzen met 2,1%. Per saldo resteert dus 0,2%. Over de periode 2010 t/m oktober 2018 was er sprake van een negatieve reële loonontwikkeling van -1,8%.

PHB 40-20-22 AOW
Ook de AOW leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden Dit geldt ook voor de jaren 2022 en 2023.

2011, 2018

Wijzigingen in oktober 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd van €79.000,- naar €81.000,-.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Informatie over rouwverlof. Wettelijk is dit niet geregeld in Nederland. Welke mogelijkheden zijn er wel?

MHB 50-10-15 Dienstreizen
De belastingvrije vergoedingen voor buitenlandse reizen zijn aangepast. Dat gebeurt steeds weer op 1 april en 1 oktober.

MHB 60-10-5  Arbowet en arbo-organisatie
Publicatie onderzoek toepassing recente wijzigingen Arbowet (in opdracht Ministerie SZW).

510, 2018

Wijzigingen in september 2018

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Doorverwijzing naar blog van Ten Holter Noordam waarin belicht wordt dat toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG nog niet zo simpel is als het lijkt.

MHB 20-50-10  Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Bij vermindering van arbeidsduur vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat ook recht op transitievergoeding, aldus de Hoge Raad in een uitspraak van 14 september j.l.

MHB 30-10-01 Functioneren – algemeen
Steeds meer organisaties schaffen het traditionele beoordelingssysteem af. Achmea zet het beoordelingssysteem voor haar 12.000 medewerkers in de ijskast ……………..

MHB 50-10-25 Fietsregeling
Vanaf 1 januari 2020 komt er een nieuwe fiscale fietsregeling. De fiets wordt ter beschikking gesteld door de werkgever en de werknemer krijgt 7% van de nieuwwaarde van de fiets bij zijn inkomen opgeteld, waarover hij belasting betaalt. In de praktijk betekent dit een eigen bijdrage van gemiddeld € 50,- per jaar.

MHB 60-10-07 Preventiemedewerker
Elke organisatie moet over een preventiemedewerker beschikken. Als het bedrijf maximaal 25 medewerker heeft mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Om die taken te vervullen heb je kennis nodig. Het TNO heeft een gidsje samengesteld waarin de preventiemedewerker de belangrijkste informatie vindt over zijn taken en verantwoordelijkheden. Deze gids (de Snelstartgids voor Preventiemedewerkers) is nu via de regeling te downloaden.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van € 1500,- naar € 1700,- per jaar (met een maximum van € 170,- per maand).

309, 2018

Wijzigingen in augustus 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 
Nieuw is een toegang tot de uitvoeringsregels voor ontslag van het UWV.
MHB 40-10-15 Overwerkvergoeding 
Vergoeden overwerk: wanneer wel, wanneer niet en hoeveel? Dit is een nieuwe tekst.
MHB 40-20-9 Vakbondscontributie 
Bijna één op de vijf werknemers is lid van een vakbond. Verder een antwoord op de vraag of je mag vragen naar het vakbondslidmaatschap van een medewerker.
MHB 40-30-15 Overwerk 
De tekst over overwerk is geheel vernieuwd. Tevens zijn CBS-cijfers toegevoegd over overwerk in 2017. Daaruit blijkt o.a. dat 25- tot 35-jarigen en hoogopgeleiden het vaakst overwerken.
MHB 40-30-20 Tijd-voor-tijdregeling 
Een tijd-voor-tijdregeling moet volgens het Ministerie van SZW altijd schriftelijk (of per CAO) zijn afgesproken. Aan het einde van een dienstverband moeten de nog niet-gecompenseerde uren worden uitbetaald.
PHB 60-10-8 Arbodienst en Arbospecialisme 
Informatie over arbodienstverlening (basiscontract) en toegang tot arbodienst. Tevens worden diverse specialismen bij een arbodienst beschreven, zodat duidelijk wordt wat je van een arbodienst kunt verwachten.
PHB 60-10-10 Verzuimprotocol 
Belangrijk is het een keuze te maken wat je als organisatie zelf doet en wat je uitbesteedt en aan wie. Dat bepaalt natuurlijk tevens de inhoud van het protocol, dat beschrijft wie wat hoort te doen (bedrijf/arbodienst/verzekeraar). De teksten zijn aangepast aan de vereisten van de AVG. Zo mag bij een ziekmelding slechts beperkte informatie worden gevraagd aan de medewerker. Verder heeft de medewerker inzagerecht in zijn verzuimdossier. Duidelijkheid is een hoogste vereiste! Goed om nog eens door te lezen en te vergelijken met je eigen procedure.
MHB 60-10-40 Bedrijfsongevallen / Bedrijfshulpverlening en EHBO 
Uit het jaarverslag van de Inspectie SZW blijkt dat ook in 2017 het aantal arbeidsongevallen is gestegen. Het aantal dodelijke slachtoffers nam gelukkig af van 70 naar 50. Het rapport is via de regeling te downloaden.
PHB en MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs 
De regeling 60-10-50 ROKEN is nu gecombineerd met de oude regeling 60-10-55 MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS en heet vanaf nu ROKEN, MEDICIJNEN, ALCOHOL EN DRUGS. Datzelfde geldt voor het MHB. De tekst is ongewijzigd.
PHB en MHB 60-10-55 Medicijnen, alcohol en drugs 
VERVALLEN! Deze regeling is gecombineerd met PHB 60-10-50 en wordt derhalve hier niet meer bijgehouden. Wil je toch nog de beide regelingen apart handhaven, dan is dat mogelijk. Let er wel op dat de updates alleen nog maar plaatsvinden in regeling 60-10-50. Voor het MHB geldt hetzelfde. Het advies is om ook deze combinatie te maken.
PHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Toegevoegd zijn protocollen inzake ongewenst gedrag en klokkenluidersregeling.
MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag 
Hier staan toelichtingen op de klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokkenluidersregeling. Tevens toegang tot een onderzoek over vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties. Hieruit blijkt o.a. dat ca. 53% van de Nederlandse bedrijven een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Kleinere bedrijven minder (10-50 medewerkers 69%) en grotere bedrijven meer (>100 medewerkers 92%).
PHB en MHB 60-10-71 Vertrouwenspersoon / Klachtencommissie 
VERVALLEN! Deze regeling houden wij niet meer bij, omdat de tekst is geïntegreerd in regeling 60-10-70. Dit geldt overigens ook voor de managementregeling (MHB 60-10-71). Als je regeling 60-10-70 in gebruik hebt, dan kun je daar gewoon mee doorgaan.
PHB en MHB 60-20 en 60-20-5 Re-integratie 
VERVALLEN! Het sub-hoofdstuk 60-20 is vervallen en daarmee ook regeling 60-20-5. De MHB tekst is verplaatst naar MHB 60-10-10.
708, 2018

Wijzigingen in juli 2018

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Aankondiging dat werkgevers worden gecompenseerd voor betalen transitievergoeding na twee jaar ziekte vanaf 1 april 2020. Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
Vernieuwd zijn de rapportages over de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de markt. De informatie is nu bijgewerkt t/m 2017. Interessant om de eigen arbeidsvoorwaarden te vergelijken met wat er in de markt gebeurt!

PHB 50-20-20 Kinderopvang
Steeds meer kinderen naar de kinderopvang.

MHB 60-10-5 Arbowet en arbo-organisatie
Er is een tabel gepubliceerd die aangeeft wat de boetes zijn bij het niet naleven van de Arbowet. Zo wordt er o.a. beboet als er geen (of niet compleet) basiscontract arbodienstverlener aanwezig is.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Gezien de actualiteit dit keer alleen een herinnering, want in dit hoofdstuk staat informatie over werken bij warmte. Ook is het Nationaal Hitteplan via deze pagina in te zien (laatste versie: 2015).

1007, 2018

Wijzigingen in juni 2018

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen 
Vanaf 1 januari 2019 wordt het geboorteverlof voor partners uitgebreid van 2 dagen naar 5 betaalde dagen. Partners kunnen dat verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling.
PHB 40-10-10 Vakantietoeslag 
Sinds 1 januari 2018 hebben werknemers ook recht op vakantiebijslag over overwerkloon. Deze wijziging is in de voorbeeldregeling verwerkt. Ook het Managementhandboek is dienovereenkomstig aangepast.

PHB 40-20-20 Pensioen 
Mededeling van de Rijksoverheid over beter inzicht in het pensioenoverzicht, met daarin diverse scenario’s.
PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en Mantelzorg)
Toegevoegd is informatie over ouderschapsverlof, dat in een voorkomend geval meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever (of andersom: dat meegenomen is van de vorige werkgever).

MHB 50-10-20 Autoregeling
De aangepaste bijtellingspercentages voor privégebruik van bedrijfsauto’s voor de komende jaren staan vermeld.

PHB 50-20-20 Kinderopvang 
Mededeling over verhoogde bedragen kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget per 1 januari 2019.
606, 2018

Wijzigingen in mei 2018

PHB 10-30-10 Organisatieschema 
Informatie omtrent de AVG toegevoegd.
PHB 20-10-10 Privacybeleid 
Opgenomen is een voorbeeld van een privacyverklaring. We wijzen erop dat door de vele berichtgevingen inzake de AVG de teksten waarschijnlijk nog wel aangepast worden. Zie daartoe deze rubriek “wijzigingen”.Verder is het protocol melden datalek voor medewerkers aangepast aan de AVG.

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Verbeterde informatie over de AVG. Hier tref je een toelichting aan over de verwerking van persoonsgegevens en de zes wettelijke grondslagen hiervoor. Ook tref je informatie aan over de Privacyverklaring, waarvan we een voorbeeld hebben geplaatst in het medewerkersgedeelte van deze regeling.Ook is de Meldplicht Datalekken aangepast. De belangrijkste wijziging is dat alle datalekken gedocumenteerd moeten worden, zodat de AP kan controleren of je aan je meldplicht hebt voldaan.

De hoogte van de boetes is fors aangepast.

Load More Posts