Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

406, 2021

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben.

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De invoering van de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot nader orde.

MHB 40-20-20 Pensioen
De invoering van de nieuwe pensioenwet loopt vertraging op en treedt nu een jaar later dan verwacht in werking: 1 januari 2023.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding nog niet te worden aangepast. De tijd dat deze regeling geldt is verlengd tot 1 oktober 2021. Voorwaarde blijft dat de vaste vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Organisaties vanaf 50 werknemers moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedelijke misstanden in de organisatie, oftewel een klokkenluidersregeling. Bij veel organisaties laat het integriteitsbeleid echter nog te wensen over, blijkt uit een verkenning van het Huis voor Klokkenluiders. De publicatie is toegankelijk vanuit deze regeling.

305, 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd.

Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Toegevoegd is dat over de transitievergoeding geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald.

MHB 40-30-35 Vakantie
In verband met nieuw Europees recht ben je verplicht om medewerkers op tijd (!) en schriftelijk te waarschuwen dat de nog openstaande wettelijke vakantiedagen op tijd moeten worden opgenomen, daar ze anders vervallen zijn. Een belangrijke datum is 1 juli. Dan zijn namelijk de nog openstaande wettelijke vakantiedagen uit het voorgaande kalenderjaar vervallen.

804, 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
In de arbeidsvoorwaardennota “Schaken op meerdere borden” staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Daarna is deze termijn verlengd naar 1 april 2021. Op 24 maart is deze termijn opnieuw verlengd en wel tot 1 juli 2021.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast aan de nieuwe bedragen uit het Handboek Loonheffingen van maart 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is een handreiking van de Rijksoverheid inzake algemene criteria voor thuiswerken.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag zijn aangepast.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het algemene ziekteverzuimpercentage is in 2020 gestegen van 4,4 naar 4,7%.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van 2020 staan vermeld. Met name bij de bedrijven van 1-10 medewerkers en van 11-100 medewerkers is sprake van een stevige toename: van 1,7% naar 2,8% en van 3,8% naar 4,4 %. Bij de 100+ bedrijven nam het verzuim toe van 5,2% naar 5,4%.

PHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Er is een voorbeeldregeling geplaatst over de thema’s Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM) in relatie tot werk.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Een nieuwe handreiking van het Trimbos Instituut (medicijnen, alcohol en drugs) is gepubliceerd en van hieruit toegankelijk gemaakt. Tevens is een nieuw voorbeeld (van Stork) geplaatst ter informatie aan de medewerkers.

303, 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW’er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega’s.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk ontwikkeladvies.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De stimuleringsregeling “leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen” (SLIM) kent weer twee nieuwe momenten van aanvraag: 2 t/m 31 maart en 1 t/m 30 september.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De middellange termijnvisie van VNO-NCW en MKB Nederland “Agenda 2030” is hier te raadplegen.

PHB 50-10-20 Autoregeling
In deze regeling zijn diverse kleine wijzigingen aangebracht. Zie de paarse teksten.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Een nieuwe kolom is toegevoegd voor de bijtelling van waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

302, 2021

Wijzigingen in januari 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers van december zijn geplaatst. Tevens is de UWV arbeidsmarktprognose 2021 toegankelijk gemaakt. In december was 3,9% van de beroepsbevolking werkloos.

MHB 20-30-13 Externe medewerkers
Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollmedewerker recht op deelname aan de pensioenregeling van het bedrijf waarvoor hij werkt of anders recht op een vergoeding voor deelname aan zijn eigen pensioenfonds. De werkgeversbijdrage (te betalen door het payrollbureau) hiervoor bedraagt minimaal 14,5%. Payrolling is hierdoor steeds minder interessant.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De gemiddelde CAO stijging in 2020 bedroeg 3,0%. De prijsstijging in 2020 bedroeg 1,3%. Het “reële inkomen” is dus gestegen met 1,7 %. Het hoogste percentage sinds 2001 (ook in 2018 was dit het geval).

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte per kalenderjaar bedraagt 1,18% van het totale fiscale loon. Voor de eerste € 400.000,- zou dit 1,7% bedragen. In verband met de coronacrisis is dit laatste percentage voor 2021 verhoogd naar 3% evenals dit voor 2020 het geval was.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Inmiddels is deze termijn verlengd naar 1 april 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Aanvullende informatie over de hoogte van de thuiswerkvergoeding in de praktijk.

MHB 70-10-40 Vrijwilligers
De belastingvrije vrijwilligersvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 1700,- naar maximaal € 1800,- per jaar.

601, 2021

Wijzigingen in december 2020

PHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Vanaf 1 december is er weer (beperkt) geld beschikbaar voor het volgen van een gratis ontwikkeladvies bij een loopbaanadviseur.

MHB 30-30-5 Opleidingen – informatie
Naar aanleiding van de wijziging in PHB 30-30-5 is in deze regeling ook de tekst in het MHB aangepast.

PHB 40-20-15 Levensloop
Het definitieve einde van de levensloopregeling is vervroegd van 1 januari 2022 naar 1 november 2021. Dan vervalt de overgangsregeling die (voor sommige deelnemers) gold vanaf 1 januari 2012.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is thans beschikbaar. Op deze pagina tref je een link naar de nieuwsbrief aan.

MHB 50-10-15 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldt dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + Veiligheid
Het Arbobesluit kent een algemene verplichtingen voor werkgevers. Hieraan is toegevoegd een aantal noodzakelijke maatregelen en voorzieningen verband houdende met de coronacrisis. Niet-naleving wordt aangemerkt als een ernstige overtreding.

412, 2020

Wijzigingen in november 2020

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding gaat per 1 januari 2021 omhoog van €83.000,- naar €84.000,-.

411, 2020

Wijzigingen in oktober 2020

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk (MHB 60-10-10)

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De termijn waarbinnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 compensatie kon worden aangevraagd voor uitbetaalde transitievergoeding na twee jaar ziekte, is per 30 september 2020 vervallen.

MHB 40-5-2 Arbeidsvoorwaarden / Trends / Marktontwikkelingen
Toegevoegd is de “Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen” die de Stichting van de Arbeid in september heeft uitgegeven. Verderop in dit hoofdstuk is de “jaarrapportage CAO afspraken” vernieuwd. De gegevens van 2019 zijn nu beschikbaar.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De tijdelijke Corona-compensatie voor het mogen uitbetalen van onkosten tijdens thuiswerken vervalt per 1 januari 2021.

MHB 40-20-20 Pensioen
“De verbouwing van het pensioenhuis: het pensioenakkoord in hoofdlijnen”. Deze tekst (whitepaper) is ter beschikking gesteld door Visma | Raet.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De tijdelijke coronamaatregel van het doorbetalen van de reiskosten bij thuiswerk vervalt per 1 januari 2021. Vanaf die datum moeten de werkelijke reiskosten weer berekend worden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is het onderdeel “Praktijkwaarnemingen kostenvergoeding thuiswerken” met o.a. informatie over de vergoedingen zoals de Rabobank, de Rijksoverheid en een aantal verzekeraars die verstrekken. Waterschappen vergoeden € 3,- per gewerkte thuisdag alsmede een vergoeding voor aanschaf van arbogerelateerde kantoormiddelen.

MHB 60-10-10 Verzuimprotocol
De titel is gewijzigd in VERZUIMPROTOCOL EN REÏNTEGRATIE. Dit geldt ook voor het PHB.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Alle rookruimtes op het werk en in openbare gebouwen zijn vanaf 2022 definitief gesloten.

PHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
Aanvulling met informatie over een alternatief voor de werkgeversverklaring bij het aanvragen van een hypotheek.

MHB 70-10-22 Werkgeversverklaring
I
nformatie toegevoegd over de “Inkomensbepaling Loondienst” als alternatief voor de werkgeversverklaring.

110, 2020

Wijzigingen in september 2020

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vernieuwde tekst met meer informatie bij doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd voor medewerkers. Ook het managers gedeelte (MHB) is aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Toegevoegd zijn de “Uitvoeringsregels ontslagprocedure” van het UWV. Het UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. Dit geldt vanaf 1 september 2020. De reeds eerder gepubliceerde “Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen” zijn ook vernieuwd.

PHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
In het internetprotocol is een regel opgenomen dat het e-mailaccount van een ex-werknemer na einde dienstverband open blijft staan om zakelijke relaties van dienst te kunnen zijn.

MHB 30-10-15 Internetgebruik / Social media
Informatie over hoe om te gaan met het e-mailaccount van een ex-medewerker. Tevens informatie toegevoegd van de overheid over veilig digitaal ondernemen op kantoor en thuis.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie

De mogelijkheid gebruik te maken van gesubsidieerd loopbaanadvies is komen te vervallen. Zie ook (MHB 30-30-5).

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De subsidiepot die vanaf 1 augustus beschikbaar was voor het gebruikmaken van een ontwikkeladvies (zie wijziging 30-7-2020) bij een loopbaanadviseur is al leeg. In de tijdspanne van één maand hebben zich 22.000 mensen geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid dit jaar bekostigt.

Verder is toegevoegd een whitepaper over hoe je voor een goed leerklimaat zorgt. Onderwerpen o.a.: stimuleren van medewerkers, effectieve leervormen, actuele wet- en regelgeving inzake bekostiging.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
De vrije ruimte binnen de WKR vanaf € 400.000,- wordt per 1 januari 2021 verlaagd van 1.2% naar 1.18%.

MHB 40-20-40 Zorgverzekering
In 2023 verdwijnt de mogelijkheid tot collectiviteitskorting voor de basiszorgverzekering in zijn geheel. Op dit moment wordt nog een maximale korting van 5% toegestaan.

MHB 40-30-35 Vakantie
Het actuele overzicht van de schoolvakanties in Nederland t/m 2026 kan hier gedownload worden.

 

309, 2020

Wijzigingen in augustus 2020

MHB 20-10-5 Sociaal beleid / Algemeen
De Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is nu beschikbaar. Hiermee worden organisaties geholpen om diversiteitsbeleid te voeren dat op feiten is gebaseerd.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd / Transitievergoeding
Het is sinds 1 juli ook mogelijk om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie binnen de eigen onderneming in mindering te brengen op de transitievergoeding. Verder staan ook de voorwaarden vermeld voor het in mindering brengen van andere kosten op de transitievergoeding.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Aanvullende informatie over de verplichting die je als werkgever hebt om medewerkers te informeren over scholing, als je gebruik hebt gemaakt van de Corona NOW-2 subsidie.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Toegevoegd bij “Cafetariamodel” is een Whitepaper van VISMA | raet die de werkwijze en mogelijkheden van het cafetariamodel op een rij zet.

PHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeldbrief voor het aanvragen van aanvullend geboorteverlof.

MHB 40-30-55 Bijzonder verlof (en mantelzorg)
Toegevoegd is een voorbeeld bevestigingsbrief voor aanvullend geboorteverlof.

PHB 50-20-5 Thuiswerken
De thuiswerkvergoeding is aangepast aan de door het NIBUD berekende norm van € 2,- per dag.

MHB 50-20-5 Thuiswerken

  • Toegevoegd is CBS informatie over thuiswerken naar beroepsklasse. Zie onderdeel “websites”.
  • Het NIBUD heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken voor een medewerker € 2,- per dag zijn. De toelichting is in deze regeling te vinden.

MHB 60-10-7 Preventiemedewerker
Aandacht wordt gegeven aan kennis waarover een preventiemedewerker moet beschikken.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Antwoord wordt gegeven op de volgende vragen i.v.m. het coronavirus.
1: Heeft een werknemer in quarantaine door het coronavirus recht op doorbetaling van zijn loon?
2: Als ik mijn kwetsbare medewerker naar huis moet sturen, moet ik dan zijn loon doorbetalen?
3: Mijn medewerker durft uit angst voor het coronavirus niet op kantoor te komen. Moet ik het loon doorbetalen?
4: mensen met klachten als verkoudheid en hoesten moeten thuisblijven van het RIVM. Hebben zij recht op loondoorbetaling?

MHB 60-10-32 Persoonlijke beschermingsmiddelen
Aanwijzingen voor het verplicht dragen van mondkapjes.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Per 1 augustus moeten alle onderwijsterreinen rookvrij zijn.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
De nieuwe EU richtlijn moet de positie van de klokkenluider versterken. Zie onderdeel “websites”.

MHB 70-10-30 Feestdagengeschenken

Deze pagina is geheel herzien met daarbij de volgende onderwerpen: Kerstpakkettenonderzoek 2017; De fiscale spelregels; Kerstpakketten voor derden zoals uitzendkrachten.

Load More Posts