Updates2018-01-17T15:52:52+00:00

Updates

501, 2022

Wijzigingen in december 2021

PHB 60-10-50 / MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Vanaf 1 januari 2022 zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar bezoekers komen, rookvrij. Er mag nog een speciale rookruimte zijn, maar die behoort zicht buiten het gebouw te bevinden. Daaraan zijn ook specifieke voorwaarden verbonden. De teksten in zowel het PHB als MHB zijn hierop aangepast.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De maximale transitievergoeding is voor 2022 verhoogd naar € 86.000,-. In 2021 bedroeg de maximale vergoeding € 84.000,-

712, 2021

Wijzigingen in november 2021

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
Een werkgever mag nevenwerkzaamheden niet meer verbieden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond.

MHB 6-15 Toekomstige wijzigingen
De gemaakte kosten van opleidingen die verplicht zijn in het kader van wet of cao hoeven bij einde dienstverband niet meer terugbetaald te worden.

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De CBS arbeidsmarktcijfers t/m 3e kwartaal 2021 zijn beschikbaar.

PHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Aandacht wordt geschonken aan de diverse scholingsregelingen die de overheid hanteert: “NL Leert Door Scholing”, “NL Leert Door Sectoraal Maatwerk”, SLIM subsidie, STAP subsidie.

MHB 30-30-5 Opleidingen – Informatie
Het artikel “Scholingsplicht voor werkgevers” is aangepast aan de actualiteit. Met dit artikel wordt op scholingsgebied het goed werkgever- en werknemerschap nader ingevuld.

PHB 40-20-15 Levensloop
De regeling levensloop is met in gang van 1 november 2021 definitief beëindigd. Daarom is deze regeling uit het Personeelshandboek verwijderd.

PHB 40-20-22 AOW
De AOW-pensioengerechtigde leeftijd voor 2026 en 2027 is vastgesteld op 67 jaar. De ontwikkeling voor de komende jaren is als volgt:

  • 2021: 66 jaar en 4 maanden
  • 2022: 66 jaar en 7 maanden
  • 2023: 66 jaar en 10 maanden
  • 2024 t/m 2027: 67 jaar.

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding
Een werkgever mag eisen dat een werknemer tijdens werkzaamheden zijn tatoeages bedekt. Er wordt hiervoor verwezen naar een uitspraak van de Rotterdamse Kantonrechter op 18 september 2020.

311, 2021

Wijzigingen in oktober 2021

MHB 20-20-1 Arbeidsmarkt
De nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS zijn hier te raadplegen. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De nieuwe jaarrapportage over de stand van zaken van cao-regelingen in 2020 is nu toegankelijk. Dit is gebaseerd op een steekproef van 98 cao’s. Interessante informatie om je eigen arbeidsvoorwaarden eens tegen het licht te houden. Verder publiceerden we in maart het voorlopig percentage van de cao-verhogingen in 2020. Dat was 3,0%. Het definitieve percentage is nu door het CBS vastgesteld op 2,9%..

410, 2021

Wijzigingen in september 2021

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De regeling compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot tenminste medio 2022.

PHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de bepaling van het maandsalaris waarover vakantietoeslag wordt betaald, geldt overwerk alleen mee als dit een structureel onderdeel van het werk betreft.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Voor de basis van uitbetaling van vakantietoeslag geldt overwerk alleen mee als
(1) dit een verplichting is op basis van de arbeidsovereenkomst,
(2) dit op regelmatige wijze voorkomt en
(3) de vergoeding een belangrijk onderdeel vormt van de totale vergoeding die de medewerker ontvangt.

MHB 40-20-5 Werkkostenregeling / Onkostenvergoeding
Een onderzoek vooraf is een voorwaarde voor het toepassen van een onbelaste onkostenvergoeding.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
De onbelaste reiskostenvergoeding die i.v.m. coronamaatregelen gold tot 1 oktober 2021 is nu verlengd tot en met 31 december 2021.

MHB 50-10-20 Autoregeling
De werkgever mag een laadpaal onbelast vergoeden.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Het kabinet wil vanaf 1 januari 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding toestaan van maximaal € 2,- per gewerkte dag.

MHB 60-10-30 Arbeidsomstandigheden + veiligheid
Opgenomen zijn het jaarverslag 2020 van de inspectie SZW en het jaarplan 2021.

309, 2021

Wijzigingen in juli / augustus 2021

MHB 40-40-5 Bedrijfskleding
Uitspraak Europese Hof van Justitie: verbod op hoofddoek gerechtvaardigd als de klant dat wil.

MHB 50-10-15 Dienstreizen
Voor vergoeding van buitenlandse dienstreizen is de tekst gepubliceerd uit het Handboek Loonheffingen.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De bedragen van de onkostenvergoeding bij meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Bij het hoofdstuk “Praktijkwaarnemingen kostenvergoeding voor thuiswerken” is een toevoeging gedaan. Het betreft een onderzoek van 200 organisaties inzake de toepassing en hoogte van thuiswerkvergoedingen.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Websitetoevoeging van Rijksoverheid. Onderzoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes op het werk gesloten zijn.

607, 2021

Wijzigingen in juni 2021

MHB 20-30-11 Flexibele arbeidsovereenkomsten / Vakantiewerkers
Per 1 juli moet aan oproepkrachten die twaalf maanden bij je in dienst zijn een aanbod gedaan worden voor een vaste arbeidsomvang. Hierover zijn de regels enigszins aangescherpt, zodat meer duidelijkheid ontstaat

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Sinds 12 juni 2021 is de inspectie SZW gerechtigd een boete op te leggen als een werkgever geen of te weinig vakantiegeld betaalt. De boetebedragen zijn in de regeling zichtbaar gemaakt.

406, 2021

Wijzigingen in mei 2021

MHB 20-10-10 Privacybeleid
Toegevoegd is de Cybersecuritymonitor van het CBS, waarin geschetst wordt met welke (interne) ICT-incidenten organisaties te maken kunnen hebben.

PHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Vanaf 1 januari 2022 wordt de loondoorbetalingstermijn bij ziekte teruggebracht van 13 naar 6 weken. Reïntegratieverplichting is niet van toepassing.

MHB 20-50-10 Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
De invoering van de compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is uitgesteld tot nader orde.

MHB 40-20-20 Pensioen
De invoering van de nieuwe pensioenwet loopt vertraging op en treedt nu een jaar later dan verwacht in werking: 1 januari 2023.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding nog niet te worden aangepast. De tijd dat deze regeling geldt is verlengd tot 1 oktober 2021. Voorwaarde blijft dat de vaste vergoeding al vóór 13 maart 2020 werd toegekend.

MHB 60-10-70 Ongewenst gedrag
Organisaties vanaf 50 werknemers moeten een regeling hebben voor het melden van vermoedelijke misstanden in de organisatie, oftewel een klokkenluidersregeling. Bij veel organisaties laat het integriteitsbeleid echter nog te wensen over, blijkt uit een verkenning van het Huis voor Klokkenluiders. De publicatie is toegankelijk vanuit deze regeling.

305, 2021

Wijzigingen in april 2021

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
Wijziging 1: Overzicht Cedeo-erkende aanbieders kan nu worden geraadpleegd.

Wijziging 2: Vanaf 1 januari 2022 wordt het voor individuen mogelijk om een opleidingsbudget aan te vragen bij de overheid. Dit vervangt dan de huidige belastingaftrek voor studiekosten. De voorinformatie is nu reeds beschikbaar.

MHB 40-10-10 Vakantietoeslag
Toegevoegd is dat over de transitievergoeding geen vakantietoeslag hoeft te worden betaald.

MHB 40-30-35 Vakantie
In verband met nieuw Europees recht ben je verplicht om medewerkers op tijd (!) en schriftelijk te waarschuwen dat de nog openstaande wettelijke vakantiedagen op tijd moeten worden opgenomen, daar ze anders vervallen zijn. Een belangrijke datum is 1 juli. Dan zijn namelijk de nog openstaande wettelijke vakantiedagen uit het voorgaande kalenderjaar vervallen.

804, 2021

Wijzigingen in maart 2021

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
In de arbeidsvoorwaardennota “Schaken op meerdere borden” staan de aanbevelingen van de werkgeversorganisaties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg voor het komende jaar.

MHB 50-10-5 Reiskosten woon-werkverkeer
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft de vaste vergoeding toch (nog) niet worden aangepast. De Belastingdienst meldde oorspronkelijk dat in ieder geval tot 1 februari 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast kunnen worden vergoed. Daarna is deze termijn verlengd naar 1 april 2021. Op 24 maart is deze termijn opnieuw verlengd en wel tot 1 juli 2021.

PHB 50-10-15 Dienstreizen
De onkostenvergoedingen bij frequente meerdaagse dienstreizen en/of montagewerkzaamheden zijn aangepast aan de nieuwe bedragen uit het Handboek Loonheffingen van maart 2021.

MHB 50-20-5 Thuiswerken
Toegevoegd is een handreiking van de Rijksoverheid inzake algemene criteria voor thuiswerken.

PHB 50-20-20 Kinderopvang
De bedragen van de kinderopvangtoeslag zijn aangepast.

PHB 60-10-12 Ziekteverzuim
Het algemene ziekteverzuimpercentage is in 2020 gestegen van 4,4 naar 4,7%.

MHB 60-10-12 Ziekteverzuim
De ziekteverzuimcijfers van 2020 staan vermeld. Met name bij de bedrijven van 1-10 medewerkers en van 11-100 medewerkers is sprake van een stevige toename: van 1,7% naar 2,8% en van 3,8% naar 4,4 %. Bij de 100+ bedrijven nam het verzuim toe van 5,2% naar 5,4%.

PHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Er is een voorbeeldregeling geplaatst over de thema’s Alcohol, Drugs en Medicijnen (ADM) in relatie tot werk.

MHB 60-10-50 Roken, medicijnen, alcohol en drugs
Een nieuwe handreiking van het Trimbos Instituut (medicijnen, alcohol en drugs) is gepubliceerd en van hieruit toegankelijk gemaakt. Tevens is een nieuw voorbeeld (van Stork) geplaatst ter informatie aan de medewerkers.

303, 2021

Wijzigingen in februari 2021

MHB 20-30-50 Arbeidsovereenkomst met AOW’er
Uitspraak van College voor de Rechten van de Mens dat een AOW’er bij gelijke arbeid recht heeft op hetzelfde brutoloon als zijn jongere collega’s.

PHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De overheid stimuleert opleiden op diverse manieren. Hier vinden je medewerkers informatie over het gesubsidieerde traject van online scholing en persoonlijk ontwikkeladvies.

MHB 30-30-5 Opleidingen / Informatie
De stimuleringsregeling “leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen” (SLIM) kent weer twee nieuwe momenten van aanvraag: 2 t/m 31 maart en 1 t/m 30 september.

MHB 40-5-2 Trends / Marktontwikkelingen
De middellange termijnvisie van VNO-NCW en MKB Nederland “Agenda 2030” is hier te raadplegen.

PHB 50-10-20 Autoregeling
In deze regeling zijn diverse kleine wijzigingen aangebracht. Zie de paarse teksten.

MHB 50-10-20 Autoregeling
Een nieuwe kolom is toegevoegd voor de bijtelling van waterstofauto’s en zonnecelauto’s.

Load More Posts